Regulamin XXXIV Konkursu
„Warszawa w kwiatach i zieleni 2017”

 

I. Organizatorami XXXIV Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2017”, zwanego dalej Konkursem, jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Miasto Stołeczne Warszawa.

II. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy m.st. Warszawy (osoby fizyczne) oraz podmioty (osoby prawne) prowadzące działalność na terenie m.st. Warszawy.

III. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
1. balkonów, loggii i okien;
2. ogródków przydomowych;
3. budynków i terenów ogólnodostępnych (np. placów, parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych, centrów handlowych, centrów biurowych itp.);
4. osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych).

IV. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:
1. Nagrody Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (dalej Oddział TPW) przyznawane w zakresie, o którym mowa w pkt III na szczeblu oddziału;
2. Nagrody Zarządu Głównego TPW przyznawane w zakresie, o którym mowa w pkt III na szczeblu ogólnomiejskim oraz za wieloletni udział w Konkursie;
3. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy przyznawane w zakresie, o którym mowa w pkt III na szczeblu ogólnomiejskim.

V. Nagrody wymienione w pkt IV, ppkt 1 i 2 będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Balkonów, loggii i okien;
2. Ogródków przydomowych;
3. Budynków i terenów ogólnodostępnych;
4. Osiedli mieszkaniowych;
5. Innych form zieleni miejskiej nie ujętych w punktach 1 — 4;
6. „Mister Kwiatów” za całościowe ukwiecenie budynku;
7. Nagroda Specjalna Warszawska Zarządu Głównego TPW za szczególne zasługi na rzecz konkursu i krzewienia jego idei.

VI. Nagrody wymienione w pkt IV, ppkt 3 będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Człowiek — realizacja projektów indywidualnych przez osoby fizyczne;
2. Firma/Instytucja — realizacja projektów przez osoby prawne;
3. Sąsiedzi — realizacja projektów realizowanych wysiłkiem wspólnym;
4. Nagroda im. Stefana Starzyńskiego — za działania w szczególny sposób propagujące ideę konkursu.

VII.
1. W każdej kategorii wymienionej w pkt V i VI przyznawane będą nie więcej niż trzy nagrody.
2. Organizatorzy przyznają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

VIII. Poszczególne nagrody stanowi dyplom. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowo nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach.

IX.
1. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 1 będą przyznawane przez Oddziały TPW.
2. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 2 będą przyznawane przez Komisję Zarządu Głównego TPW.
3. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 3 będą przyznawane przez Komisję Prezydencką.
4. Komisję Zarządu Głównego TPW powołuje Zarząd Główny TPW, przy czym liczyć będzie ona nie więcej niż 7 członków, w tym 2 przedstawicieli m.st. Warszawy wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
5. Komisję Prezydencką powołuje m.st. Warszawa, przy czym liczyć będzie ona nie więcej niż 7 członków, w tym 1 przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy oraz 1 przedstawiciel TPW.
6. Komisje będą podejmować decyzję zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

X.
1. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 1 będą przyznawane spośród wszystkich obiektów zgłoszonych w danym oddziale.
2. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 2 i 3 będą przyznawane spośród wszystkich obiektów zgłoszonych w konkursie.
XI. Uwagi szczegółowe dotyczące oceny zgłoszonych obiektów:
1. w Konkursie nie biorą udziału obiekty przygotowane przez członków Komisji Konkursowej oraz osób zaangażowanych w organizację Konkursu;
2. kompozycje z kwiatów sztucznych nie biorą udziału w Konkursie;
3. obiekt zaniedbany pod względem ogrodniczym ulega dyskwalifikacji;
4. rozwieszona bielizna lub bałagan panujący na balkonie lub w okolicy obiektu dyskwalifikuje obiekt;
5. w konkursie będą oceniane wyłącznie obiekty ogólnodostępne;
6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz budynki oceniane będą jako całość;
7. przy ocenie obiektów szczególną uwagę Komisje będą przykładać do aspektów estetycznych i ekologicznych zgłoszonych obiektów, w tym zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

XII. Zasady udziału w Konkursie:
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej poświęconej Konkursowi oraz www.tpw.org.pl, a także w sekretariacie Zarządu Głównego TPW . Ponadto regulamin dostępny będzie w Oddziałach TPW.
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
3. Właściciel lub opiekun obiektu przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszenia.
4. Formularz zgłoszenia można wypełnić:
a. elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Konkursowi oraz www.tpw.org.pl;
b. w formie papierowej, którą należy dostarczyć wraz z co najmniej dwoma zdjęciami na płycie CD lub DVD na adres Zarządu Głównego TPW (00-270 Warszawa, pl. Zamkowy 10); formularze zgłoszenia dostępne będą do pobrania na stronie internetowej poświęconej Konkursowi oraz www.tpw.org.pl, w sekretariacie Zarządu Głównego TPW oraz w Oddziałach TPW.
5. Załączenie zdjęć do zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni praw do ich wykorzystania.
6. Zdjęcia załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem (dłuższy bok min. 1600 pikseli); dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym.
7. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Decyduje data zarejestrowania na stronie internetowej, potwierdzona data dostarczenia lub data stempla pocztowego.
8. Zarząd Główny TPW rozdzieli zgłoszenia wg właściwości Oddziałów TPW.
9. Objazd Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów Nagród Zarządu Głównego TPW i Nagród Prezydenta m.st. Warszawy odbędzie się do 31 lipca 2017 r.
10. Zgłoszenia nie spełniające kryterium opisanego w pkt 4 nie będą brane pod uwagę.
11. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej na adres Zarządu Głównego TPW (00-277 Warszawa, pl. Zamkowy 10), faksem na numer 22 831 61 75 lub mailem: warszawawkwiatach@tpw.org.pl

XIII. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie dyplomów i nagród odbędzie się 27 sierpnia 2017 r. podczas uroczystej gali zakończenia Konkursu.
XIV. Określone w regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury społecznej bądź związaną z działaniem siły wyższej, jednak zmiana terminów nie może działać na niekorzyść biorących udział w Konkursie.
XV. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody:
1. na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych;
2. na utrwalenie obiektu zgłoszonego do Konkursu, podczas objazdów Komisji Konkursowej;
3. Uczestnika bądź osoby go reprezentującej na utrwalenie wizerunku podczas objazdów Komisji Konkursowej oraz podczas uroczystości wręczenia nagród;
4. zgody, o których mowa w ppkt 2 i 3 dotyczą utrwalenia dowolną techniką oraz wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.

XVI.
1. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik oświadcza, że w przypadku reprezentowania go przez osoby trzecie podczas objazdów lub uroczystości wręczenia nagród, osoby te zostały przez Uczestnika zapoznane z pkt XV, ppkt 3 i 4 oraz, że akceptują jego warunki.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku Uczestników, osób im towarzyszącym oraz reprezentujących ich.

XVII.
1. Administratorami danych osobowych Uczestników są:
a. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy pl. Zamkowym 10 w Warszawie;
b. Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych

 

pobierz regulamin