Regulamin XXXV Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2018”

 

 1. Organizatorami XXXV Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2018”, zwanego dalej Konkursem, jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy m.st. Warszawy (osoby fizyczne) oraz podmioty (osoby prawne) prowadzące działalność na terenie m.st. Warszawy.
 3. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
  1. balkonów, loggii i okien;
  2. ogródków przydomowych;
  3. budynków i terenów ogólnodostępnych (np. placów, parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych, centrów handlowych, centrów biurowych itp.);
  4. osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych).
 4. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:
  1. Nagrody Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (dalej Oddział TPW) przyznawane w zakresie, o którym mowa w pkt III na szczeblu oddziału;
  2. Nagrody Zarządu Głównego TPW przyznawane w zakresie, o którym mowa w pkt III na szczeblu ogólnomiejskim oraz za wieloletni udział w Konkursie;
  3. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy przyznawane w zakresie, o którym mowa w pkt III na szczeblu ogólnomiejskim.
 5. Nagrody wymienione w pkt IV, ppkt 1 i 2 będą przyznawane w następujących kategoriach:
  1. Balkonów, loggii i okien;
  2. Ogródków przydomowych;
  3. Budynków i terenów ogólnodostępnych;
  4. Osiedli mieszkaniowych;
  5. Innych form zieleni miejskiej nie ujętych w punktach 1 — 4;
  6. „Mister Kwiatów” za całościowe ukwiecenie budynku;
  7. Nagroda Specjalna Warszawska Zarządu Głównego TPW za szczególne zasługi na rzecz konkursu i krzewienia jego idei.
 6. Nagrody wymienione w pkt IV, ppkt 3 będą przyznawane w następujących kategoriach:
  1. Człowiek — realizacja projektów indywidualnych przez osoby fizyczne;Firma/Instytucja — realizacja projektów przez osoby prawne;
  2. Sąsiedzi — realizacja projektów realizowanych wysiłkiem wspólnym;
  3. Nagroda im. Stefana Starzyńskiego — za działania w szczególny sposób propagujące ideę konkursu.
  1. W każdej kategorii wymienionej w pkt V i VI przyznawane będą nie więcej niż trzy nagrody.
  2. Organizatorzy przyznają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
 7. Poszczególne nagrody stanowi dyplom. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowo nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach.
  1. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 1 będą przyznawane przez Oddziały TPW.
  2. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 2 będą przyznawane przez Komisję Zarządu Głównego TPW.
  3. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 3 będą przyznawane przez Komisję Prezydencką.
  4. Komisję Zarządu Głównego TPW powołuje Zarząd Główny TPW, przy czym liczyć będzie ona nie więcej niż 7 członków, w tym 2 przedstawicieli m.st. Warszawy wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
  5. Komisję Prezydencką powołuje m.st. Warszawa, przy czym liczyć będzie ona nie więcej niż 7 członków, w tym 1 przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy oraz 1 przedstawiciel TPW.
  6. Komisje będą podejmować decyzję zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
  1. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 1 będą przyznawane spośród wszystkich obiektów zgłoszonych w danym oddziale.
  2. Nagrody, o których mowa w pkt IV, ppkt 2 i 3 będą przyznawane spośród wszystkich obiektów zgłoszonych w konkursie.
 8. Uwagi szczegółowe dotyczące oceny zgłoszonych obiektów:
  1. w Konkursie nie biorą udziału obiekty przygotowane przez członków Komisji Konkursowej oraz osób zaangażowanych w organizację Konkursu;
  2. kompozycje z kwiatów sztucznych nie biorą udziału w Konkursie;
  3. obiekt zaniedbany pod względem ogrodniczym ulega dyskwalifikacji;
  4. rozwieszona bielizna lub bałagan panujący na balkonie lub w okolicy obiektu dyskwalifikuje obiekt;
  5. w konkursie będą oceniane wyłącznie obiekty ogólnodostępne;
  6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz budynki oceniane będą jako całość;
  7. przy ocenie obiektów szczególną uwagę Komisje będą przykładać do aspektów estetycznych i ekologicznych zgłoszonych obiektów, w tym zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 9. Zasady udziału w Konkursie:
  1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej poświęconej Konkursowi oraz www.tpw.org.pl, a także w sekretariacie Zarządu Głównego TPW. Ponadto regulamin dostępny będzie w Oddziałach TPW.
  2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
  3. Właściciel lub opiekun obiektu przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszenia.
  4. Formularz zgłoszenia można wypełnić:
  5. elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Konkursowi oraz www.tpw.org.pl;
  6. w formie papierowej, którą należy dostarczyć wraz z co najmniej dwoma zdjęciami na płycie CD lub DVD na adres Zarządu Głównego TPW (00-270 Warszawa, pl. Zamkowy 10); formularze zgłoszenia dostępne będą do pobrania na stronie internetowej poświęconej Konkursowi oraz www.tpw.org.pl, w sekretariacie Zarządu Głównego TPW oraz w Oddziałach TPW.
  7. Załączenie zdjęć do zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni praw do ich wykorzystania.
  8. Zdjęcia załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem (dłuższy bok min. 1600 pikseli); dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym.
  9. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 7 lipca 2018 r. Decyduje data zarejestrowania na stronie internetowej, potwierdzona data dostarczenia lub data stempla pocztowego.
  10. Zarząd Główny TPW rozdzieli zgłoszenia wg właściwości Oddziałów TPW.
  11. Objazd Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów Nagród Zarządu Głównego TPW i Nagród Prezydenta m.st. Warszawy odbędzie się w terminie do 4 sierpnia 2018 r.
  12. Zgłoszenia nie spełniające kryterium opisanego w pkt 4 nie będą brane pod uwagę.
  13. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej na adres Zarządu Głównego TPW (00-277 Warszawa, pl. Zamkowy 10), faksem na numer 22 831 61 75 lub mailem: warszawawkwiatach@tpw.org.pl
 10. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie dyplomów i nagród odbędzie się w terminie do końca września 2018 r. podczas uroczystej gali zakończenia Konkursu.
 11. Określone w regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury społecznej bądź związaną z działaniem siły wyższej, jednak zmiana terminów nie może działać na niekorzyść biorących udział w Konkursie.
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody:
  1. na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych;
  2. na utrwalenie obiektu zgłoszonego do Konkursu, podczas objazdów Komisji Konkursowej;
  3. Uczestnika bądź osoby go reprezentującej na utrwalenie wizerunku podczas objazdów Komisji Konkursowej oraz podczas uroczystości wręczenia nagród;
  4. zgody, o których mowa w ppkt 2 i 3 dotyczą utrwalenia dowolną techniką oraz wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.
  1. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik oświadcza, że w przypadku reprezentowania go przez osoby trzecie podczas objazdów lub uroczystości wręczenia nagród, osoby te zostały przez Uczestnika zapoznane z pkt XV, ppkt 3 i 4 oraz, że akceptują jego warunki.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku Uczestników, osób im towarzyszącym oraz reprezentujących ich.
  1. Administratorem danych jest Business and Culture s.c. z siedzibą przy ul. Smulikowskiego 4/120, w Warszawie 00-389, tel. 22 464 83 97, k.grabowska@businessandculture.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia do 35. konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni i zapewnić w nim udział. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwa przyjęcie zgłoszenia.Do danych mają dostęp jedynie osoby obsługujące 35. konkurs Warszawa w Kwiatach i zieleni. Nie będą udostępniane nikomu niezwiązanemu z konkursem. Nie będą  podlegać profilowaniu. Będą przechowywane tylko w okresie niezbędnym do obsługi 35. konkursu Warszawa w w kwiatach i zieleni – nie dłużej niż rok.
  3. W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę i zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Naruszenie danych można zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz regulamin PDF